KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Partnerji operacije
LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Vodilni partner:
BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor Rok Šimenc.
Partnerske občine:
Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Naklo.

LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija.
Partnerske občine:
Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.
Partnerske občine:
Občina Škofja Loka.

LAS Dolenjska in Bela krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.
Partnerske občine:
Občine Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Mestna občina Novo mesto.

LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Vodilni partner: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.
Partnerska občina:
Občina Ajdovščina.

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci.
Partnerske občine:
Občine Murska Sobota, Moravske Toplice, Tišina.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov si.energija, Renkovci 8, 9224 Turnišče,
Partnerske občine:
Občine Beltinci, Turnišče in Velika Polana.

LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
Vodilni partner: Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.
Partnerske občine:
Občini Ljutomer in Veržej.

LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Vodilni partner: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.
Partnerske občine:
Občina Trebnje.

LAS Med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica.
Partnerske občine:
Občina Postojna.

LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Vodilni partner Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Partnerke občine:
Občine Sežana, Lipica, Divača in Hrpelje.

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja
· Razvoj osnovnih storitev;
· Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po Strategije lokalnega razvoja
· Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
· Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
· Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

Povzetek operacije:
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (11) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (22) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način, da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.
Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.
Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le- teh, se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

Načrtovane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti:
A1) Vodenje in koordinacija LA;
A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu;
A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles;
A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«;
A6) Promocijske aktivnosti;
A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov;
A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih
A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov;
A10) Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti ima vsaka izbrana lokacija svojo izbrano tematiko vezano na dane naravne značilnosti.

Cilji operacije
· Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih innaravnih danosti
· Zagotovitev infrastrukturnih pogojev izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje
· Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Rezultati operacije
· Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
· V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);
· Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
· Izdelava skupne grafične podobe
· Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS.
· Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«.
· Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si .
· Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
· Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
· Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
· Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Obdobje izvajanja operacije
1. 11. 2020 - 30. 11. 2022

Celotna vrednost operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
138.893,66
Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
99.863,94

Kontakt
T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si

Aktualno na operaciji

POSTAVITEV KOLESARSKIH POSTAJ
Partnerji so si v okviru projekta sodelovanja nabavili navadna in električna kolesa ter postavili kolesarske postaje za izposojo. Tako bo v Turnišču, Veliki Polani in Beltincih kmalu možnost izposoje koles, ki bodo del sistema izposoje koles po celotnem Pomurju.

 

PREDSTAVITEV KONCEPTA CERTIFICIRANJA KOLESARJEM PRIJAZEN PONUDNIK
V Beltincih je 13. septembra potekala predstavitev dobrih praks ponudnikov za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazen ponudnik«, ki bo narejen v okviru drugega projekta sodelovanja in istočasno usklajevan na nivoju »Nacionalnega koordinacijskega centra EuroVELO.Namen koncepta standardizacije je posodobitev in uskladitev obstoječih sistemov certificiranja kolesarske ponudbe v Sloveniji, izbira kategorij kolesarske ponudbe in izbira vsebin v okviru standardov, model standardov na nivoju destinacije in vzpostavitev mreže ponudnikov na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Trenutno je, kot „zainteresiran ponudnik“ v sistem prijavljenih 75 različnih ponudnikov - ponudniki nastanitev, kampi, gostišča, ponudniki destinacij, agencij in servisnih služb. S projektom želijo mrežo dopolniti in turistom na kolesih v celotni Sloveniji omogočiti pregled nad kvalitetno mrežo z izdelano klasifikacijo.

PREDSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE KOLES V BANOVCIH
14. septembra je v Banovcih potekal teoretičen in praktičen prikaz sistema izposoje. Teoretični del programa je bil izveden v prostorih Term Banovci. Prisotne je pozdravil župan občine Slavko Petovar in na kratko predstavil načrte občine na področju trajnostne mobilnosti.V nadaljevanju je Andrej Zalokar iz podjetja Studio Oreh predstavil koncepte izposoje koles na lokalnem nivoju (sistem Soboški biciklin), regionalnem – kot primer dobre prakse je povzel izkušnje sistema Gorenjska.Bike in državnem nivoju.

 

Matjaž Bogataj iz podjetja Proloco Trade je nadaljeval s predstavitvijo vrste E-koles, njihovega vzdrževanja, servisiranja in možnosti izobraževanj za poklic serviser E-koles.
Matej Žagar iz programa Soča Oprema je nato predstavil široko paleto E-pomagal za invalide, ki jih ponujajo in možnosti najema ali nakupa.
Praktični del programa je potekal na parkirišču Term Banovci na lokaciji, kjer je, v okviru projekta, postavljena postaja za izposojo koles. Predstavnik Prleške razvojne agencije je prisotnim prikazal način izposoje in vračila kolesa. Izpostavil je, da je postaja že vključena v sistem iz sistema Soboški biciklin in da potekajo dogovori o enotnem sistemu v celotnem Pomurju.Na preizkušnjo kolesarjenja so bili na razpolago gorsko E-kolo in tovorno E-kolo, potekala je demonstracija vožnje z E-skuterjem, E-priklopnikom za invalidske vozičke in E-invalidskim vozičkom. Veliko zanimanja je požela tudi demonstracija premikanja invalida po stopnicah v avli Term Banovci, kjer je invalidski voziček pripet na E-nosilec. Tako kolesa kot tudi invalidska pomagala so prisotni lahko preizkusili v prometu in na spretnostnem poligonu.
O samem dogodku si lahko na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=wT8gyAQ2jqk pogledate tudi prispevek.

ANIMACIJA IN OZAVEŠČANJE V OKVIRU TEDNA MOBILNOSTI TER PREDSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE
V okviru tedna mobilnosti smo zaposleni pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020 skupaj s sodelavci iz CZR Murska Sobota v Beltincih in Turnišču izvajali animacijo za sistem izposoje ter ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti.Prav tako so prebivalci v Turnišču, Veliki Polani in Beltincih imeli možnost spoznati sistem (na kakšen način si lahko izposodijo kolo, kako se registrirati, kako pravilno umakniti kolo iz ključavnice, kako ga pravilno postaviti nazaj…) ter brezplačno preizkusiti in se zapeljati s kolesi.

 

Možnost izposoje v sistemu Pomurje bike se tako ponuja na 21-ih mestih širom Pomurja, nekaj idej za samo uporabo koles ter način izposoje, pa si lahko pogledate v predstavitvenih filmih na sledečih povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=4EjbjvhgePY

https://www.youtube.com/watch?v=uk3Ep2mLH_A

https://www.youtube.com/watch?v=BQ71duvvXcsCZR Murska Sobota pa je izvedla tudi delavnice na temo promotorji kolesarstva in poslovne priložnosti v kolesarstvu.

DOKUMENT RAZISKAVA IN NAČRT RAZVOJA KOLESARSTVA NA OBMOČJU LAS PDL
Namen dokumenta je, da se na podlagi analize stanja, mapiranja ter analize ankete med kolesarji razišče obstoječe stanje in možnosti za razvoj kolesarstva na območju osmih občini LAS PDL opredeli aktivnosti in načine za doseganje zastavljenih ciljev. Raziskava sama po sebi ni zagotovilo za uspešen razvoj kolesarstva. Ta je odvisen predvsem od vključenosti, sodelovanja in motivacije lokalnih deležnikov ter zagotavljanja potrebnih sredstev.

Cilji strategije:
o analiza obstoječe ponudbe kolesarskih poti in obstoječega stanja uporabe kolesa v vključenih občinah LAS;
o mapiranje notranjih kolesarskih poti na območju LAS;
o mapiranje obstoječih in potencialnih povezovalnih kolesarskih poti s sosednimi območji s predlogi za ukrepanje;
o mapiranje obstoječih in potencialnih intermodalnih povezav s sosednjimi območji s predlogi za ukrepanje;
o priprava predlogov za okvirni načrt razvoja kolesarstva na območju LAS, tudi na podlagi odziva ključnih deležnikov preko pilotnega usposabljanja.

Dokument si lahko preberete tukaj.

ZAKLJUČNA KONFERENCA V BRDU
Partnerji projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju smo se v začetku oktobra udeležili zaključne konference, ki je potekala v Brdu pri Kranju.Predstavniki vodilnega partnerja LAS Gorenjska košarica so predstavili aktivnosti in dosežke projekta sodelovanja, svoj prispevek ter želje za prihodnje pa so predstavili tudi zunanji izvajalci.S tem ambicioznim projektom smo tako uspeli postaviti 40 novih postaj, 180 novih koles po 24 občinah in 11-tih lokalno akcijskih skupin.Status operacije: Zaključen