Vabilo k sodelovanju pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v novem programskem obdobju 2021-2027

PRISTOPNA IZJAVA za članstvo v LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2021-2027

V skladu z določili Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, objavljeni v Ur. l. RS 161/22, dne 23. 12. 2022, Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pričenja s postopki konstituiranja LAS in v nadaljevanju z izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 do leta 2027.

S tem pozivamo oziroma vabimo zainteresirano javnost z območja občin Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava k sodelovanju ter morebitni včlanitvi v že obstoječe javno-zasebno partnerstvo LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS).

K sodelovanju vabimo vse dosedanje aktivne člane LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in nove člane, ki jih delovanje lokalne akcijske skupine zanima. V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci, Črenšovci, Odranci, Velika Polana in Lendava. Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno skozi celotno programsko obdobje.

Pravice članov LAS so:

 • voliti in biti voljeni v organe LAS,
 • razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 • aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
 • biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
 • biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS.


Obveznosti članov LAS so:

 • spoštovati pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • sodelovati na sejah organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov,
 • posredovanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi lahko škodovala interesom LAS njenim ciljem ali njenim članom in varovati ugled LAS.


Vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 prosimo, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo za članstvo v LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2021-2027.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 vas prosimo, da nam izpolnjenje in podpisane pristopne izjave posredujete najpozneje do 17. 2. 2023 na naslov: LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče ali skenirano na elektronski naslov info@las-pdl.si.

K partnerstvu LAS je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje, vendar pa je zaradi priprave aktov LAS in samega formiranja LAS zaželeno, da se čim več članov pridruži LAS že v tej ustanovni fazi

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 538 16 63 ali po elektronskem naslovu info@las-pdl.si.