Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

PARTNERJI

 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
 • LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija;
 • LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem.


Tematsko področje ukrepanja

 • Ustvarjanje novih delovnih mest
 • Razvoj osnovnih storitev
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave


Ukrep po SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture.
 • Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.
 • Specifični cilj
 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja.
 • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

 

Namen operacije
V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo se posvetili izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam posebnih ciljnih skupin kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečanju možnosti za zaposlovanje kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo…). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev bomo lahko svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

 

Cilji operacije
S spodbujanjem pridobivanja in uporabe digitalnega znanja bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavi izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.

 

Rezultati operacije

 • Nakup opreme, potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov (premična učilnica);
 • Izvedeni izobraževalni programi;
 • Izdelana spletna stran z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov;
 • Kratki predstavitveni filmi na Youtube;
 • Izvedba študijskih krožkov;

 

Obdobje izvajanja operacije
1. 9. 2018 - 31. 5. 2021

 

Celotna vrednost operacije v EUR
87.228,68

 

Znesek sofinanciranja v EUR
67.690,00

 

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63

 

Aktualno na operaciji

Operacija poteka v treh fazah.
1. faza (od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019):
- kupljena je bila računalniška oprema, in sicer 12 prenosnih računalnikov s pripadajočimi miškami in torbami, projektor, platno in tablični računalnik;
- izvedena je bila analiza stanja in potreb socialne vključenosti z vidika računalniške pismenosti, uporabe IKT in izobraževalnih potrebah podeželskega prebivalstva, ki temelji na izvedenem anketiranju med lokalnim prebivalstvom; ANALIZA

2. faza (od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2020):
Vodenje in koordinacija operacije
V okviru te aktivnosti smo redno komunicirali z ostalimi partnerji operacije in načrtovali aktivnosti. Vodili smo dokumentacijo o izvajanju operacije in spremljali izvedbo aktivnosti. Izvedli smo tudi finančno spremljanje izvajanja operacije za naš LAS. Organizirali smo sestanek projektne skupine v okviru našega LAS-a, sprotno smo preverjali doseganje rezultatov.

Aktivnost 2: Nakup opreme potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s pomočjo IKT (premična učilnica)
Nabavili smo instant internet, predplačniški paket v trgovini Hofer. Kupili smo dva modema, saj pri večjih skupinah, kjer je bilo več računalnikov naenkrat povezanih na internet, eden ni bil zadosti in je delo bilo oteženo oziroma onemogočeno. Glede na potrebe smo nato polnili račun z ustrezno količino podatkov. Na nekaterih lokacijah smo imeli zagotovljeni internet, zato tega nismo potrebovali.

Aktivnost 4: Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje - računalniška pismenost.
Na podlagi opravljene analize stanja in potreb ciljnih skupin na območju LAS smo skupaj z zunanjimi izvajalci in v sodelovanju z drugimi LAS-i prilagodili in dodelali program za osnovno računalniško izobraževanje, ki je prilagojeno za potrebe posameznih ciljih skupin in za specifično obliko izvajanja (izvedba v sklopih, manjših skupinah).

Aktivnost 5: Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov.
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo izvajali študijski krožek na temo digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, v obliki sedmih srečanj, v obdobju od 28. 2. 2019 do 2. 4. 2019. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili tudi izsledke iz študijskega krožka, na podlagi katerega smo pripravili še program, ki je nastal kot rezultat izvedenega krožka. Pripravili pa smo tudi različno promocijsko gradivo, ki smo ga natisnili v manjših količinah.

Aktivnost 6: Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
Dokončno smo oblikovali celotni program, ki zajema sklope osnovnega računalniškega opismenjevanja, sklope iz izvedenega študijskega krožka in ostale vsebinske sklope, ki so pripravljeni na podlagi pobud in predlogov prebivalcev, zbranih z analizo stanja. Program je andragoško obdelan in pripravljen za izvajanje. V sodelovanju z drugimi LAS-i smo pripravili tudi načrt evalvacije, ki vsebuje še evalvacijski vprašalnik.

Izvedli smo tudi drugo srečanje strokovne skupine, ki je bilo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Srečanje je potekalo 10. 4. 2019. Pregledali smo izvedene aktivnosti, pregledali pripravljene programe in jih uskladili, pripravili smo tudi načrt za informiranje in animacijo potencialnih udeležencev izobraževanja.

Aktivnost 7: Animacija potencialnih udeležencev
Pripravili smo načrt aktivnosti za obveščanje širšega kroga potencialnih udeležencev. Pripravili smo vsebine za radijske oglase in oglaševali na radiu Murski val, vsebine smo objavljali na spletni strani LAS in tudi na spletnih straneh vključenih občin, pripravili smo različne letake in plakate, ki smo jih delili na različnih lokacijah.

Aktivnost 8: Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
V obdobju od 2. 10. 2019 do 10. 3. 2020 smo izvedli 43 sklopov izobraževanj na različnih lokacijah območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Največ zanimanja je bilo za osnovno uporabo računalnika, uporabo interneta in iskanje informacij, osnovno oblikovanje besedil in uporabo elektronske pošte. Smo pa izvedli še tudi več drugih sklopov, za katere je bilo zanimanje nekoliko manjše. Odziv udeležencev je bil zelo velik in vtisi zelo pozitivni. Vsi so pohvalili izvedbo in si želijo še več izobraževanj. Udeleženci so bili večinoma starejši oziroma upokojenci, udeleževali pa so se tudi ljudje srednjih let in mladi. Udeleženci so izpolnjevali tudi evalvacijske vprašalnike, s pomočjo katerih smo nato pripravili analizo.

Vsebine brezplačnih računalniških izobraževanj so bile razdeljene na 16 različnih tematskih sklopov:

SKLOP 1 je zajemal delo s podatki, tabelami, grafi (Excel) – osnovno znanje. V okviru tega sklopa so udeleženci spoznali osnovne funkcije, odpiranje in shranjevanje zvezkov, dodajanje novih listov, osnovno oblikovanje tabel, vnašanje podatkov, oblikovanje številskih podatkov, izračuna z uporabo enostavnih formul, uporabo SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici, razvrščanje podatkov po abecedi in velikosti ipd.

SKLOP 2 je zajemal napredno delo s podatki, tabelami, grafi (Excel), torej vsebine kot so oblikovanje vrtilnih tabel, razvrščanje in filtriranje podatkov, uvoz podatkov iz drugih baz, interneta, izvoz podatkov, zaščita dokumentov, oblikovanje zahtevnih grafikonov (vrtilni), tiskanje dokumenta, uporaba zahtevnejših funkcij, delo z makri (opis, snemanje makrov, izvajanje, urejanje, brisanje), analiza podatkov.

SKLOP 3 je v prvi vrsti bil namenjen lokalnim ponudnikom in je zajemal promocijo in trženje lokalnih produktov. V okviru tega sklopa so udeleženci spoznali orodja za učinkovito prodajo, načine uspešne komunikacije s kupci (interakcija), internetno prodajo, temelje promocije, tiskano, spletno in medijsko promocija ter različna orodja (Google Search Console, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads in MailChimp).

Tudi SKLOP 4 je v prvi vrsti bil namenjen lokalnim ponudnikom, saj je zajemal fotografiranje in snemanje ter njihovo obdelavo. Udeleženci so lahko spoznali temeljne funkcije fotoaparata, delo z bliskavico in ostalimi dodatki za izboljšanje fotografije, portretno, pokrajinsko, športno, arhitekturno, makro in drugo fotografijo, kadriranje, umestitev subjekta ali objekta v fotografijo, delo na terenu, praktično uporabo, obdelavo fotografij na računalniku in pripravo le-teh za razvijanje ali objavo na spletu, osnovne programe za obdelavo fotografij in posnetkov (GIMP, Picasa, PhotoScape …), osnove snemanja s kamero, filmske plane, kompozicijo ter osnove montažnega mišljenja ipd..

SKLOP 5: Uporaba interneta in iskanje informacij je bil namenjen bolj začetnikom, saj je zajemal osnove interneta (osnovni pojmi), seznanitev s spletnimi brskalniki in iskalniki, nakupovanje na spletu (e-trgovine), iskanje informacij za različne namene, prenašanje datotek iz spleta, zavihki ipd..


SKLOP 6 je zajemal uporabo e-storitev, torej vsebine kot so eDavki, eUprava, eZdravstvo, spletno bančništvo, varno plačevanje e-storitev, pridobivanje digitalnega potrdila ipd..


SKLOP 7 je bil namenjen za ´ustvarjalne´, saj se je šlo za računalniško oblikovanje (izdelavo letakov, vizitk, predstavitev…), torej spoznavanje različnih brezplačnih programov za oblikovanje (Canva, Scribus, Inkscape …), oblikovanje vabil, letakov, vizitk, priprava predstavitev v PowerPoint (uporaba različnih podlag, vstavljanje besedila, slike, videoposnetkov …) ipd..


SKLOP 8 računalniških izobraževanj je zajemal oblikovanje besedil - spoznavanje okolja Word, shranjevanje datotek (tudi v drugih formatih), pisanje in brisanje besedila (kopiranje in premikanje), oblikovanje besedila in odstavkov, označevanje in številčenje, slogi, uporaba različnih pisav, vstavljanje glave in noge, izdelava tabel, grafikonov, vstavljanje slik, vstavljanje kazal.


SKLOP 9 je bil namenjen spoznavanju uporabe e-pošte, torej odpiranje elektronskega računa (Gmail), pisanje sporočil, dodajanje prejemnikov, pošiljanje pošte in posredovanje, dodajanje priponk, pravila lepega vedenja pri pisanju sporočil, tiskanje elektronskih sporočil, brisanje sporočil, kopija in skrita kopija (Kp, Skp), vstavljanje podpisa v sporočilo, preusmeritev sporočil, obvestilo o odsotnosti, pošiljanje večjih datotek (WeTransfer) ipd..
SKLOP 10 je zahteval že določeno predznanje glede uporabe IKT tehnologije, saj je bil namenjen izdelavi in urejanju spletnih strani. Udeleženci so lahko spoznali HTML in CSS elemente, WordPress program, objavljanje prispevkov, oblikovanje strani, namestitev in nastavitev oblikovne teme, namestitev in uporabo vtičnikov, FileZilla (ali druge programe) ipd..


SKLOP 11 od udeležencev ni zahteval predznanja, saj so tukaj spoznali osnovno uporabo računalnika - delo v okolju Windows, spoznavanje namizja in ikon Moj računalnik ipd., gumb Start, ustvarjanje map in delo z njimi, funkcije opravilne vrstice, koš, delo z miško in tipkovnico ipd..


Znanje, ki so ga udeleženci lahko pridobili v okviru SKLOPA 12, je zajemalo uporabo socialnih omrežij, torej spoznavanje in uporabo socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube …), ustvarjanje profilov, objavljanje »story-jev« in drugih objav, oglaševanje produktov, storitev in dogodkov ipd..
Uporaba zunanjih pomnilnikov in shranjevanje v oblaku je bil naslov SKLOPA 13 računalniških izobraževanj. Tu so udeleženci lahko spoznali zunanje pomnilnike (USB ključ, trdi disk, CD, DVD …), prenos vsebin iz zunanjih pomnilnikov in kopiranje na zunanje pomnilnike, shranjevanje v oblaku (Google Drive, Dropbox, OneDrive …) ipd..
Ker ima dandanes večina ljudi pametne telefone, so se vsebine SKLOPA 14 nanašale na uporabo pametnega telefona, torej uvod v uporabo pametnih telefonov, delo v operacijskem sistemu Android, zgradba mobitela, klicanje in SMS sporočila, shranjevanje stikov v imenik, prenos in uporaba aplikacij (Google Play – aplikacije po izboru udeležencev), uporaba fotoaparata in video kamere, uporaba zemljevidov in načrtovanje poti, poslušanje glasbe ipd..
SKLOP 15 je v prvi vrsti bil namenjen kmetovalcem in digitalizaciji na kmetijah. Tu se udeleženci lahko spoznali spletne in mobilne aplikacije pri kmetovanju, precizno kmetijstvo, vodenje KOPOP, knjigovodstvo na kmetijah ipd..
Zadnji sklop računalniških izobraževanj pa se je nanašal na temo spletni zemljevidi, torej Google zemljevidi na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih, načrtovanje poti (navodila za pot), merjenje razdalj, satelitski posnetki ipd..

Tretje srečanje strokovne skupine je bilo izvedeno 3. 3. 2020, na območju LAS s CILjem, kjer smo pregledali izvedene aktivnosti, se pogovarjali o izvajanju računalniških izobraževanj in se dogovarjali o izvajanju prihajajočih aktivnosti v 3. fazi operacije.

Aktivnost 11: Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti
Cilj projekta je trajnostni razvoj območja, kjer vidimo digitalne rešitve in IKT tehnologijo kot eno ključnih aktivnosti. Pri tem nas pa zanima tudi ekonomski, socialni in okoljski vidik. Ker projekt vključuje tudi sodelovanje lokalnih ponudnikov, ki svoje proizvode in izdelke prodajajo predvsem na tržnicah, smo izdelali tudi promocijske platnene nakupovalne vrečke iz recikliranega oz. ponovno uporabljenega blaga, ki jih izdeluje socialno podjetje Ekološka zadruga z.b.o. iz Prevalj. Vrečke so potiskane s promocijskimi slogani in logotipi. Vrečke smo razdelili in bomo še razdelili udeležencem projekta, predvsem tistim, ki prodajajo svoje izdelke. Lokalni ponudniki bodo lahko te vrečke ponudili naprej svojim kupcem in jih s tem spomnili, da lahko z malo truda in s pravilnim odnosom prispevajo k zmanjšanju količine odpadkov, ki jih predstavljajo plastične nakupovalne vrečke. Tako lokalne prebivalce ozaveščamo o pomenu okoljske trajnosti, hkrati pa širimo informacije o projektu in animiramo prebivalce k vključevanju v aktivnosti.

Aktivnost 12: Srečanja udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja ter implementacija na območja sodelujočih LAS
Pripravili smo prvo srečanje udeležencev iz vseh območij LAS, ki je potekalo 16. 5. 2019, na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020. Ogledali smo si Otok ljubezni v Ižakovcih, kjer smo tudi izvedli predstavitev izvedenih študijskih krožkov vseh partnerskih LAS, opravili kosilo na turistični kmetiji Puhan v Bogojini in si ogledali Expano v Murski Soboti.

  

3. faza (od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2021)
Aktivnost 8: Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
Zaradi trenutnih razmer, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 trenutno sicer ne moremo nadaljevati z izvedbo izobraževalnih programov, a takoj, ko bodo razmere dopuščale, bomo z aktivnostjo nadaljevali. Predvidevamo in upamo, da se bomo v poletnih mesecih znova lahko videli in se izobraževali.

Aktivnost 9: Izdelava spletne strani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS
Ena izmed ciljnih skupin, ki jim bomo v operaciji namenili posebno pozornost, so kmetje, ki svoje produkte bolj ali manj tržijo, pri čemer pa potrebujejo sodobna znanja in digitalne rešitve za uspešnejšo delovanje. Za njih bomo pripravili ustrezna izobraževanja, predvsem na temo promocija in trženje s pomočjo sodobnih pristopov ter izdelali spletno stran z interaktivno mapo, kjer se bodo vključeni ponudniki lahko predstavili in ponudili svoje produkte potencialnim uporabnikom. Vključevanje pridelovalcev z večih območij omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Vzpostavljeno sodelovanje pa bo udeležencem dalo nova znanja, izkušnje ter možnosti za dolgoročno povezovanje na področju trženja domačih produktov.

Aktivnost 10: Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
V 3. fazi operacije načrtujemo tudi izdelavo promocijskih filmov za objavo na spletni strani Youtube. Udeleženci določenih sklopov izobraževanja z prilagojeno vsebino se bodo med drugim učili tudi snemanja in objavljanja predstavitvenih filmov na Youtube. S pomočjo mentorjev bodo ponudniki posneli svoje predstavitvene filme, ki jih bodo strokovnjaki potem oblikovali. Dodelane promocijske filme bomo nato objavili na spletni strani Youtube, udeleženci pa lahko filme uporabljajo tudi za druge promocijske aktivnosti.

Aktivnost 12: Srečanje udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja in implementacija na območju sodelujočih LAS
Z namenom prenosa in implementacije rezultatov bomo predvidoma septembra 2020 organizirali srečanje udeležencev iz vseh območij LAS v Mežiški dolini. Na srečanju bomo predstavili primere programov izobraževanja z različnih območij – po en program, ki se uspešno izvaja in je še posebej dobro sprejet ter obiskan pri posameznem LAS.
Marca 2021 pa imamo predvideno še zaključno srečanje udeležencev pri LAS s CILjem, kjer bomo pregledali izvedene aktivnosti in rezultate ter evalvacijo programov ipd.. Prav tako se bodo predstavili nekateri udeleženci, ki se predstavljajo na spletni strani operacije in so se vključili v skupno trženje. Predstavili pa bomo tudi primere najbolj uspešnih programov/sklopov izobraževanja z različnih območij.

Aktivnost 14: Promocija operacije - predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«
V okviru operacije imamo predvideno tudi udeležbo na Karavani študijskih krožkov, ki jo vsako leto organizira Andragoški center Slovenije v drugem slovenskem kraju. Na karavani se predstavljajo aktivnosti in novosti s področja izvajanja študijskih krožkov, odvijajo pa se tudi strokovna izobraževanja za mentorje. Na letošnji karavani bomo predstavili študijski krožek, ki se je izvajal na našem območju, in sicer Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov.

Udeležili smo se drugega srečanja udeležencev iz vseh območij LAS. Srečanje je potekalo v sredo, 9. 9. 2020 na območju LAS Mežiška dolina.
Zbrali smo se pred rudnikom Mežica. Po uvodnem pozdravu gostiteljskega LAS smo se opremili v rudarsko opremo ter se s pravim rudarskim vlakom odpeljali do osrčja rudnika. Edinstveno doživetje je trajalo približno 15 minut, nakar smo izstopili 600 m pod površjem gore. Ob spremstvu izkušenega vodnika smo se podali na 1,5 km dolgo turistično pot, kjer so nam predstavili načine rudarjenja in rudarsko opremo, ki so jo rudarji uporabljali v različnih zgodovinskih obdobjih, prostori pa so bili opremljeni tako, kot bi jih ravnokar zapustili rudarji. Polni zanimivih vtisov smo se nato zopet z jamskim vozičkom vrnili na ´dnevno svetlobo´. Po ogledu Turističnega rudnika in muzeja - Podzemlje Pece v Mežici je sledilo okusno kosilo ter predstavitev primera dobre prakse s strani gostiteljskega LASa, predstavniki partnerskih LAS pa smo predstavili primer programa izobraževanja s svojega območja, ki se uspešno izvaja in je posebej dobro sprejet in obiskan.
Za zaključek srečanja je sledil še obisk krožne učne čebelarske poti, ki je nastala v okviru projekta MED-O-VITA. Zasnova in ureditev učne čebelarske poti v Mežici prikazuje pomen čebel in čebelarstva ter zgodovino čebelarstva v mežiški dolini, s poudarkom na varstvu naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Na poti imajo urejenih šest točk v obliki satovja, vsaka izmed njih pa je urejena s tablami, katerih avtor je Ciril Horjak, eden najbolj priznanih slovenskih risarjev. Vsebina in ilustracije na tablah so naslednje:

 • Nekaj o čebeli – kaj je čebela?
 • Čebela in človek – kje živijo čebele, kako pomembne so za ljudi…
 • Čebelarstvo pri nas – znani slovenski čebelarji;
 • Čebelarstvo v Mežici;
 • Čebele in umetnost;
 • Svetovni dan čebelarstva.

Zasadili so tudi zeliščne grmovnice in medonosne rastline. Čebelarska učna pot v dolžini enega kilometra se začne v neposredni bližini učnega čebelnjaka pred nekdanjih hotelom ter se z šesto točko zaključi v Čebelarski zbirki »Gallob«, čebelarski zapuščini Rudolfa Galoba oz. njegovi zbirki 130 izvirnih panjskih končnic, ki jih je shranil v Gutenbergerjevem magacinu ob družinski hiši, potem ko so koroški čebelarji prešli na čebelarjenje s sodobnejšimi panji.

 

Udeležili smo se Parade učenja v Slovenj Gradcu
V sredo, 9. 9. 2020 je po 14 krajih v Sloveniji potekala Parada učenja –Dan učečih se skupnosti, ki ima, kot že v preteklih letih, osrednjo vlogo v okviru nacionalne podpore projektu Tedna vseživljenjskega učenja.
Ekipa LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je tako skupaj s partnerji LAS Goričko 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline udeležila Parade učenja v Slovenj Gradcu.


Na stojnici smo predstavljali samo delo LAS, projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, izobraževanja s področja digitalne pismenosti, ki jih nudimo prebivalcem vključenih območij ter rezultate in inovativen pristop k izvajanju študijskih krožkov, ki so bili izvedeni v okviru projekta.


LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je od 28. 2. do 2. 4. 2019 izvajal študijski krožek na temo Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov. Študijski krožek je bil razdeljen na dva dela: najprej so spoznavali digitalno fotografijo in obdelavo posnetih fotografij, v drugem delu pa so izbrane fotografije uporabljali za pripravo različnih tiskovin. Udeleženci so pripravili velik nabor tiskovin, izmed katerih so nato izbrali tiste najboljše oziroma tiste, ki jih udeleženci lahko uporabijo pri svojem delu. Študijski krožek se je pri nas izvajal prvič in udeleženci so bili zadovoljni z izvedbo in z znanjem, ki so ga pridobili, prav tako so izrazili željo za nadaljevanje izobraževanja. 

 

Posneli smo predstavitvene filme lokalnih ponudnikov
V preteklih tednih smo obiskali 8 lokalnih ponudnikov, ki so se odzvali našemu vabilu in posneli kratke promocijske filme, kjer se ponudniki predstavljajo s svojo dejavnostjo.

Predstavljajo se vam sledeči ponudniki:

 • Mlinarstvo Kolenko – Mlinarstvo se nahaja na Gornji Bistrici. »Leseni« del mlina je za potrebe ekološkega centra obnovljen, zraven nje pa se nahaja nova zgradba s sodobno mlinarsko opremo. Pri njih najdete različne bio izdelke kot so žita, kaše, moke, zdrobi, otrobi, testenine, kosmiče in semena. Imajo tudi svojo ekološko blagovno znamko Kolenko naravno z ljubeznijo.


 • Integra so.p. – Socialno podjetje se ukvarja z pridelavo, predelavo in promocijo sivke. Svoje izdelke prodajajo pod blagovno znamko Fajn, zajemajo pa ročno izdelano naravno kozmetiko kot je eterično olje, hidrolat, mila, balzam za ustnice, kopalno sol in blazinice sivke, ki so sestavljene iz lokalnih sestavin in nasada prave sivke.


 • Čebelarstvo Šemen – Čebelarstvo se nahaja v Lipi. Poleg različnih vrst medu in ostalih čebeljih pridelkov in izdelkov vam ponujajo tudi apiturizem. V apiterapiji lahko uživate na Melincih v čebelnjaku, namenjenemu  vdihovanju arom voska, medu in propolisa. Prijeten prostor je prepojen z aerosolom, ki skozi okrogle odprtine v ta namen posebej prirejenih postelj prihaja iz panjev. V zgornji etaži je prostor za počitek ter hkrati uživanje aerosola za več oseb, v spodnjem delu čebelnjaka pa je še prostor za medeno masažo za apiterapevtske namene.


 • Zrirap so.p. - ZRIRAP so. p., Beltinci je socialno podjetje, ustanovljeno z namenom povečanja socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin, pomena samooskrbe in ekološke pridelave ter ponujanja izdelkov z dodano vrednostjo. Pri njih najdete svežo ekološko zelenjavo, zelišča in sadike, ekološke proizvode (čaji in čajne mešanice, nadevi, omake, suha zelenjava itd.), ročna dela (blazine, napolnjene z ajdovimi luščinami, zeliščnimi blazinicami, magneti, obeski za ključe, zelenjavo iz filca, izdelki iz lesa,…), naravno kozmetiko (mila, olja,…), ponujajo pa tudi izobraževalne vsebine (za različne skupine, posameznike, združenja, vrtce in šole).


 • ZRP Pomelaj - Pomelaj je zadruga za delovno opolnomočenje invalidov in drugih ranljivih skupin iz Male Polane. S spoštovanjem lokalnih tradicij in veščin ustvarjajo nove priložnosti za delo in razvoj podeželja. Z razvojem in proizvodnjo izdelkov domače obrti in kulinarike želijo ohranjati kulturno dediščino ter jo promovirati po celotni Sloveniji. Izdelki domače obrti zajemajo proizvodnjo izdelkov iz ličja in šibe, kulinarični del pa zajema pripravo marmelad, piškotov, vložene zelenjave, zelenjavnih dodatkov, sušene zelenjave in praženih bučnih semenih. Ponujajo pa tudi učne delavnice za odrasle in šolajočo se mladino ter programe usposabljanj za ranljive ciljne skupine.

 

 •  Kmetija Dervarič – Kmetijo najdete v Žižkih. Poleg konvencionalne ponudbe izdelkov kot so česen, bučno seme, kumarice za vlaganje, hokaido bučke ter izdelke iz ličja vam ponujajo predvsem ekološke ameriške borovnice, ki rastejo na okrog 1400 različnih sadik ameriških borovnic.


 • TRS Renkovci– Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti je svoj razvoj začel v lanskem letu, usmerili pa so se v peko slanih prigrizkov in sladkega peciva iz kakovostnih lokalnih surovin ter v predelavo sadja. Gre za ročne izdelke, ki jih naredijo invalidi. Ponudba izdelkov blagovne znamke Hudo zajema slane krekerje, slane krekerje s paradižnikom, pirine kekse, kekse z bučnimi semeni, kekse z jabolko, sušene jabolčne in hruškove krhlje, v prihodnje pa tudi posebne kise.


- Naravna kozmetika Katarinca - Katarinca je s srcem narejena slovenska naravna kozmetika, ki jo odlikujejo ročna izdelava, skrbno izbrane naravne sestavine domačih dobaviteljev in ozek nabor le teh v posameznem izdelku. Trgovino z širokim naborom izdelkov za naravno nego telesa, ustnic, obraza, las, naravne deodorante in različna naravna darila najdete v Lendavi, možen pa je tudi nakup preko spleta.

Predstavitveni filmi so objavljeni na Youtube, zato vljudno vabljeni k ogledu.

Izdelana spletna stran z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov

Predvsem v trenutnem času, ko se srečujemo z epidemijo covid-19, je lokalna samooskrba in kratke dobavne verige zelo pomembna. Poleg kakovostnejših živil ima lokalna trajnostna oskrba tudi širši družbeni pomen, saj se z večanjem obsega potrošnje lokalnih pridelkov in proizvodov ustvarjajo nova delovna mesta, ki omogočajo preživetje vsem v agroživilski verigi, poleg tega pa pomembno vpliva na ohranitev in razvoj podeželja ter skladen regionalen razvoj.
Tudi pomen trženja preko spleta ima vedno večji pomen, prav tako kot oglaševanje, ki se danes kaže kot vse bolj pomemben način prisotnosti določenega izdelka ali podjetja na trgu. Če so potrošniki pred časom informacije iskali predvsem v tisku, je danes glavni vir informacij splet.
Ker se tudi mi zavedamo pomena trženja preko spleta in ker želimo v sklopu projekta ponuditi celovite digitalne rešitve za izzive podeželja, smo za lokalne ponudnike poleg ustreznih izobraževanj izdelali tudi spletno stran www.lokalna-ponudba.si, kjer se vključeni ponudniki lahko predstavijo in skupaj ponudijo svoje produkte potencialnim uporabnikom. Raznolikost 4 vključenih območij LAS pripomore k atraktivnejši ponudbi na ta način povezanih ponudnikov z različnih koncev Slovenije. Vključevanje pridelovalcev z večih območij omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks, prav tako pa jim ponudi možnost pridobitve novih znanj in izkušenj ter novih možnosti za dolgoročno povezovanje na področju trženja domačih produktov.

Spletna stran je še v izdelavi in se bo v prihodnosti tudi nadgrajevala. S klikom na ikono na zemljevidu Slovenije se vam odpre okno s kratko predstavitvijo ponudnika. Če pa želite izvedeti več o samem ponudniku, njegovi ponudbi ali si ogledati kratek predstavitveni film, pa izberite možnost Obišči ponudnika.

      

Trenutno si lahko ogledate sledeče ponudnike:

o Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

- Čebelarstvo Šemen;

- Integra so.p.;

- Katarinca, naravna kozmetika;

- Kmetija Dervarič;

- Mlinarstvo Kolenko;

- ZRIRAP so.p.;

- ZRP Pomelaj;

- TRS Renkovci.o Na območju LAS Goričko 2020:

- Hiša vina Gjerkeš; 

- Izletniška ekološka kmetija Flisar Gjergjek;

- Kmetija Camplin;

- Posestvo Mala rosa;

- Predelava sadja Gjergjek;

- Sušilnica sadja Angela Vratuša s.p.;

- Čebelarstvo Zorjan; 

- Kmetija Zavec.o Na območju LAS Mežiške doline:

- Turistična kmetija Juvan;

- Izletniška kmetija Kajžar;

- Kmetija Dobernik;

- Ekološka kmetija Dvornik;

- Ekološka kmetija Vogelnik;

- Ekološka kmetija Gradišnik;

- Doživetje z alpakami.o Na območju LAS S ciljem:

- Klančarjeva kmetija; 

- Pokrita tržnica Idrija;

- Kmetija pri Bašlju;

- Žlikrofi Florjančič;

- Kmetija V Gradiš;

- Kmetija Pr Raspetu;

- Kmetija na Hmenic´.