Vprašajte nas

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!Vprašali ste ...

JAVNI POZIV ZA EKSRP SKLAD V LETU 2019

1. Ali je obvezen pogoj za prijavo na odprti javni poziv partnerstvo, ali se lahko na javni poziv prijavi le prijavitelj?
Odgovor: v skladu z javnim pozivom lahko upravičenci predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji. Partner je drug upravičenec, ki v operaciji aktivno sodeluje in delno pokriva stroške operacije (je plačnik stroškov ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi).

Če pa gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, so upravičenci do podpore LAS, skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo operacijo za skupno korist oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in skupino pravnih oseb se šteje skupina, ki je sestavljena najmanj iz treh članov. V vlogi za odobritev (sofinanciranje) operacije mora biti utemeljena dodatna vrednost operacije, kot so skupni interesi, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativna značilnost operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija lahko izvaja v okviru tega javnega poziva. Taka operacija mora biti prijavljena v partnerstvu.

2. Ali morajo biti partnerji z območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ali so lahko tudi iz drugega območja?
Odgovor: upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS. Upravičenci so tudi osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

3. Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti (sodelujejo le vsebinsko)?
Odgovor: partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti (lahko tudi v obliki prispevka v naravi). Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan. Pri vključitvi partnerjev v operaciji bodite pozorni, da so naloge med partnerji v operaciji jasno definirane (zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.

4. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Odgovor: vloga se vlaga pisno (original in ena kopija celotne vloge) in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Elektronska različica vloge (oddana na CD-rom ali USB ključu) mora biti enaka (identična) vlogi v papirnati obliki (skenirana celotna vloga oddana v fizični obliki ter Word in Excel obliki).

5. Na delavnici je bilo povedano, da zneski v NRP-jih ni nujno, da so točni oz. enaki operacijam, ki bodo prijavljene na javne pozive LAS. Ob oddaji prijave se lahko priloži izjava, da se bo do oddaje zahtevka ta znesek korigiral. Ali to drži?
Odgovor: operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, mora biti priložena izjava oz. izjave vseh partnerjev, da bodo v skladu z vlogo, do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili operacijo v NRP (vrednostno, po virih, po letih in v nazivu).

6. V primeru, da je upravičenec občina in gre za investicijski projekt (gradnjo) ali je potrebno priložiti ob prijavi operacije že DIIP in ali mora biti potrjen s strani občinskega sveta?
Odgovor: da, DIIP in Sklep o potrditvi DIIP (potrjen s strani pristojnih organov) mora biti priložen ob vlogi/prijavi.

7. Ali so lahko priložene ponudbe izven območja Slovenije?
Odgovor: da.

8. Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Odgovor: kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Kazalnik je potrebno doseči najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije. Lahko je ustanovljeno že na začetku operacije in se lahko stroški dela uveljavljajo v zahtevku za izplačilo sredstev, seveda, če je operacija tako zastavljena že v sami vlogi. Novoustanovljeno delovno mesto je potrebno ohraniti še tri leta od zadnjega izplačila sredstev.

9. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020?
Odgovor: ne, ni nujno.

10. Ali se notarski zapis in ostale storitve notarja priznajo kot strošek pridobitve gradbene dokumentacije, torej, ali so ti stroški priznati v okviru storite zunanjih izvajalcev (upravičeni od 1.1.2014)?
Odgovor: ne, to spada med splošne upravne stroške, ki pa žal niso upravičeni stroški.

11. Ali lahko da javno podjetje (katero ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina), občini ponudbo za izvedbo del?
Odgovor: da.

12. Ali lahko da društvo, ki ima sedež na istem naslovu kot občina, ponudbo občini?
odgovro: da.

13. Ali je strošek DIIP-a v okviru EKSRP upravičen kot strošek zunanjih izvajalcev (upravičeni od 1.1.2014)?
Odgovor: v okviru EKSRP je DIIP lahko upravičen strošek v okviru stroškov storitev zunanjih izvajalcev v primeru, ko gre za investicijsko operacijo in je priprava DIIP storitev zunanjega izvajalca. Ob vlogi je potrebno predložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov (oz. eno ponudbo, odvisno od javnega poziva).

14. Ali so gospodarska vozila (npr.kombi) upravičena naložba v okviru odprtega javnega razpisa?!
Odgovor: nabava gospodarskega vozila v okviru podukrepa 19.2 je lahko upravičena naložba, v kolikor gre za nakup novega vozila in da vozilo ni namenjeno za zasebno rabo. Nakup rabljenega vozila ni upravičen strošek. Potrebno pa je upoštevati tudi ostale splošne omejitve, ki izhajajo iz Uredbe CLLD (celotna operacija skladna s cilji SLR, najvišja vrednost operacije, pravila de minimis, itd.).

15. Ali je ogled dobrih praks in prenos znanja izven območja LAS upravičen strošek tega javnega razpisa?
Odgovor: v skladu s tretjim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD mora biti operacija izvedena na območju LAS, vendar zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci. Stroški ogleda dobrih praks niso upravičen strošek operacije v okviru podukrepa 19.2

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAVNI POZIV ZA ESRR SKLAD V LETU 2017
1. Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako se šteje samozaposlitev za 40 ur tedensko kot samostojni podjetnik posameznik. Kazalnik je potrebno doseči najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije. Delovno mesto je potrebno ohranjati še vsaj pet let od datuma končnega izplačila upravičencu.

2. Ali pri prijavi na razpis v okviru ESRR ne potrebujemo upoštevati Katalog stroškov z določenimi maksimalnimi vrednostmi, ampak to velja le za razpise s strani EKSRP?
Tako je. Pri ESRR ni potrebno prilagati nobenih ponudb, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 priporoča vsaj eno ponudbo za vsak strošek.

3. Ali se lahko na javni poziv prijavi fizična oseba?
Upravičenci do podpore v okviru ESRR sklada so lahko tudi fizične osebe, vendar le, če so samostojni podjetniki. Druge fizične osebe niso upravičene do podpore iz ESRR sklada.

4. Ali so stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo upravičen strošek?
Ne. Stroški priprave vloge in zahtevka so za prijavitelje in partnerje na projektu neupravičen strošek.

5. K prijavi operacije, ki jo sofinancirajo občine je potrebno priložiti tudi DIIP in NRP občine. Ali bo dovolj, da se k vlogi priloži samo izjavo ki bo vsebovala naslov in predvideno vrednost operacije, ki ga bo prijavila na javni poziv? Ob oddaji zahtevka, pa bo občina priložila kopijo NRP-ja 2017-2018, iz katerega je razvidna vključenost te operacije (iz izjave) v NRP.
Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, mora biti priložena izjava oz. izjave vseh partnerjev, da bodo v skladu z vlogo, do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili operacijo v NRP (vrednostno, po virih, po letih in v nazivu). Torej k vlogi je potrebno priložiti NRP in v kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo bo potrebno k vlogi priložiti še to izjavo.

6. Ali partnerji lahko sodelujejo v operaciji samo z vsebinskega vidika, brez finančnih obveznosti?
Ne. Partner v projektu je tisti, ki prevzame izvedbo dela aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Naloge med partnerji v operaciji naj bodo jasno definirane, realne in izvedljive.

7. V okviru operacije bi želeli izvesti promocijo (se udeležiti sejma) v Gorni Radgoni. Ali lahko uveljavljamo stroške povezane s tem dogodkom?
Ne. Aktivnosti promocije se morajo izvajati v času izvajanja operacije in na območju LAS, da so lahko upravičen strošek.

8. Prosim za obrazložitev pravila: ˝Operacije tega javnega poziva se morajo izvajati v naslednjih naseljih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana˝. Ali to pomeni, da se v drugih naseljih kot so Kamenci, Dolga vas ne smejo izvajati aktivnosti?
Operacije se lahko izvede izključno v naslednjih naseljih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Druga naselja niso upravičena do sofinanciranja iz ESRR sklada.

9. Ali so lahko partnerji pri operacije iz drugih naselij, kot so upravičena območja za izvajanje operacij?
Da. Partnerji pri operaciji so lahko iz drugih naselij, ki se nahajajo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, vendar se mora operacija izvesti izključno v naslednjih naseljih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
10. Ali je prispevek v naravi upravičen strošek?
Ne. Pri operacijah, sofinanciranih iz sklada ESRR, prispevek v naravi ni upravičen strošek.

11. Najmanj koliko partnerjev mora sodelovati v operaciji, da se operacija izvaja v obliki partnerstva?
Da se operacija izvaja v obliki partnerstva sta potrebna najmanj dva upravičenca – to sta vodilni partner/vlagatelj in (vsaj en) partner.

12. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in zbrane ponudbe.

13. Kako se bodo merile nove zaposlitve. Bo to ustvarjeno novo delovno mesto? Ali bo število zaposlenih na začetku projekta, vmes in pet let po projektu?
Novo delovno mesto se meri z ustvarjenim novim delovnim mestom. Preveri se število zaposlenih pred začetkom projekta, ob zaključku projekta in za čas trajnosti projekta, to je 5 let od datuma zadnjega izplačila podpore za sklad ESRR.

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:
-kopija podpisane in žigosane plačilne liste zaposlenih na operaciji/projektu,
-kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji,
-časovnice/poročila o opravljenem delu z izračunom urne postavke.

Dokazila o plačilu:
-dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih nalogov,..)
-in kopija REK obrazca.

Ta dokazila se predložijo pri zahtevku. V času zagotavljanja trajnosti se mora ohranjati delovno mesto, ki je nastalo z izvajanjem operacije, podprte s sredstvi sklada v rokih, kot so navedeni zgoraj ( 5 let).

14. Ali je v okviru izvedbe operacije upravičen strošek ogled dobrih praks v tujini?
Ogled dobrih praks v okviru izvedbe operacije je upravičen le na območju LAS-a. Torej, ogled dobrih praks v tujini ni upravičen strošek tega javnega poziva.

15. Ali morajo tudi občine podpisati izjavo o De Minimis?
Ne, občina ni prejemnik državne pomoči, zato tudi ni potrebno podpisati Izjave De Minimis.

16. Ali lahko predvidimo dinamiko vlaganja zahtevkov v dveh fazah?
Da, lahko predvidite v primeru, da vrednost operacije znaša več kot 20.000 EUR, s tem da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. V kolikor se bo operacija izvajala v dveh faza, izdelajte stroškovnik ločeno za vsako fazo posebej.

17. Ali je potrebno vpisati elektronski naslov v vlogi?
Da. Elektronski naslov v vlogi je potrebno vpisati, saj se bo le- ta uporabljal za nadaljnjo komunikacijo med LAS in prijavitelji operacije (npr. poziv za dopolnitev bo posredovan le po e-mailu,..).

18. Od kdaj naprej so stroški operacije upravičeni?
V skladu z drugim odstavkom 28. člena in četrtim odstavkom 35. člena Uredbe CLL so upravičeni stroški samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

19. Ali je nakup opreme upravičen strošek?
Nakup opreme je upravičen strošek v primeru, da gre za nakup nove opreme in v kolikor se oprema v celoti uporablja za operacijo. V kolikor se za operacijo uporablja le del opreme, upravičen strošek predstavlja sorazmeren del vrednosti nakupa opreme.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAVNI POZIV ZA EKSRP SKLAD V LETU 2016

1. Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti (sodelujejo samo vsebinsko, niso plačniki računov)? Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v operaciji?

Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan. Pri vključitvi partnerjev v operaciji bodite pozorni, da so naloge med partnerji v operaciji jasno definirane (zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.

2. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in zbrane ponudbe.

3. Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi?
Ne, ponudba mora biti izdana na tistega, ki bo aktivnost v operaciji izvajal. V skaldu s 3.2 točko Javnega poziva, mora upravičenec k vlogi priložiti tri primerljive ponudbe.

4. Na delavnici za zahtevke decembra je bilo povedano, da zneski v NRP-jih ni nujno, da so točni oz. enaki operacijam, ki bodo prijavljene na javne pozive LAS. Ob oddaji prijave se lahko priloži izjava, da se bo do oddaje zahtevka ta znesek korigiral. Ali to drži ?

Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, mora biti priložena izjava oz. izjave vseh partnerjev, da bodo v skladu z vlogo, do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili operacijo v NRP (vrednostno, po virih, po letih in v nazivu).

5. Kakšno naj bo razmerje med parterji pri finančnih vložkih v projekt?

Ni procentualno določeno, kolikšen naj bi bil vložek partnerja. Vložki morajo biti približno enakomerno porazdeljeni in realni glede na aktivnosti.

6. Kako je z opremo, ki jo nabavi npr. partner 1, ali jo lahko uporabljajo tudi ostali partnerji in ali je lahko takšna oprema naprimer nameščena pri partnerju 3, ki izpolnjuje pogoje za namestitev?
Opremo, ki jo v okviru projekta nabavi partner 1, lahko uporabljajo vsi partnerji. Partner 1 je tudi lastnik opreme in jo knjiži med osnovna sredstva. Vse relacije med partnerji in nabavljeno opremo v projektu se natančno opredelijo tudi v Partnerskem sporazumu, ki ga podpišejo partnerji po odobritvi operacije. Glede lokacije opreme je pa odvisno za kakšno opremo gre (premična, nepremična).

7. Naša ideja spada pod dva ukrepa. Se lahko z zaključenimi aktivnostmi in finančno konstrukcijo prijavimo na dva razpisana ukrepa?

Ne. Vsebina operacije mora biti zastavljena tako, da bo umeščena v en ukrep.

8. V okviru operacije bi želeli izvesti promocijo (se udeležiti dogodka) na sejmu AGRA. Ali lahko uveljavljamo stroške povezane s tem dogodkom?
Ne. Aktivnosti promocije se morajo izvajati v času izvajanja operacije in na območju LAS, da so lahko upravičen strošek.


9. Kaj pomeni kazalnik "Število novih lokalnih produktov in storitev"?
Kazalnik pomeni:

novi produkt ali storitev na območju, ki ustvarjajo popolnoma nov trg,
skupino produktov ali storitve, ki podjetju prvič omogočijo vstop na že obstoječi trg,
prosukt ali storitev kot dodatek k že obstoječim programom, produktom ali strotvam podjetja, ki dopolnjujejo proizvodni ali storitveni program,
izboljšave že obstoječih produktov ali storitev, ki so sicer obstoječi, vendar pa usmerjeni na nov trg ali nov tržni segment.
10. Kaj pomeni kazalnik "Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS?
Kazalnik pomeni, da so to lahko produkti in storitve, ki bodo povečali dostopnost do točk kulturne in naravne dediščine, različne tematske poti, ohranjeni in obnovljeni objekti kulturne dediščine ter njihova predstavitvena vsebina, nove prenočitvene kapacitete, nove turistične prireditve, kulinarična ponudba,...


11. Ali se stroški, navedeni v katalogu, nanašajo zgolj na točno določen specifičen strošek, kot je opredeljen v katalogu, ali pa se lahko uporabi za vse primerljive stroške? Ali se za podobna dela upoštevajo vrednosti iz kataloga?
Katalog stroškov se uporablja za tiste stroške, ki jih katalog pokriva, točno določene stroške in ne za »podobna« ali »primerljiva« dela. V primeru, da je najvišja priznana vrednost opredeljena v katalogu, ni potrebno predložiti treh ponudb, temveč le eno. V primeru, da v katalogu ni stroška je potrebno predloži tržno primerljive ponudbe treh ponudnikov.


12. V primeru, da je upravičenec občina in gre za investicijski projekt (gradnjo) ali je potrebno priložiti ob prijavi operacije že DIIP in ali mora biti potrjen s strani občinskega sveta?
Da, DIIP in Sklep o potrditvi DIIP (potrjen s strani pristojnih organov) mora biti priložen ob vlogi/prijavi.

13. Ali so ponudbe, ki jih bomo dobili zdaj pred prijavo projekta zavezujoče, oziroma ali bomo morali po prejemu odločbe o odobritvi sredstev ponovno izvesti javno naročilo?

Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, ne potrebujejo treh ponudb ampak popis del. Po odobritvi operacije izvede postopek javnega naročanja.
ESRR: Zavezanci po ZJN, delajo po ZJN-3. Kadar upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati operacijo v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3.

14. V javnem pozivu, v poglavju Merila za ocenjevanje vlog je tudi kriterij Enakomeren razvoj celotnega območja. Kaj natančno se bo ocenjevalo?

Pri tem kriteriju se bo ocenjevalo :

· koliko partnerjev ima operacija iz različnih občin in ali so aktivnosti izvedene na območju občin teh partnerjev,

· ali se v sklopu operacije razvije produkt, storitev ali program, ki zajema območje različnih občin (koliko)?


15. V seznamu obveznih prilog ni navede Priloge: Potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima partner sedež, o poravnanih davkih in prispevkih partnerja. V javnem pozivu, v točki 3.1. je pa navedeno, da morejo prijavitelji in partnerji vlogi priložiti Potrdilo FURS a o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. A je priloga Pristojnega davčnega urada za partnerja tudi obvezna priloga?

V skladu s točko 3.1. Javnega poziva morajo potrdilo FURS-a o plačanih davkih in prispevkih priložiti tako prijavitelji kot partnerji operacije. Priloga se doda pri Drugih prilogah.

 

16. Ali se izdelava DIIP-a lahko uveljavlja med splošnimi stroški – stroški storitev zunanjih izvajalcev?
V okviru EKSRP je DIIP lahko upravičen strošek v okviru stroškov storitev zunanjih izvajalcev v primeru, ko gre za investicijsko operacijo in je priprava DIIP storitev zunanjega izvajalca. Ob vlogi je potrebno predložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov.

17. Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi?
NE, predložiti je potrebno tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe se morajo glasiti na upravičenca.

18. Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju in prilaganje ponudb k vlogi?
Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, morajo k vlogi ravno tako priložiti po tri ponudbe v skladu s 64. členom Uredbe CLLD. Torej v primeru da so upravičeni stroški določeni v katalogih (katalogih, ki so del razpisne dokumentacije - Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog) mora upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo, če stroški niso določeni v katalogih, mora upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. V kolikor bo šel upravičenec (ki je naročnik po ZJN-ju) po izdaji odločbe s strani ARSKTRP za določen upravičen strošek v postopek javnega naročanja je ob vlogi dovolj ena ponudba oz. popis del, saj bo po izdaji odločbe izveden postopek javnega naročanja. Upravičenci po odobritvi operacije izvedejo postopek javnega naročanja skladno z upoštevanjem določb Zakona o javnem naročanju.

19. V Uredbi CLLD (46. člen, 12 točka) je zapisano, da se javna podpora izplača na transakcijski račun upravičenca. Ali to pomeni, da se bo javna podpora izplačala na transakcijske račune posameznih partnerjev?
DA.

20. Ali se za prispevek v naravi v obliki blaga, lahko priložijo tri ponudbe v obliki kataloga, cenika ali ponudbe? Ali so lahko ti ceniki, katalogi natisnjeni iz spletne strani?
Samo natisnjen cenik ali katalog ne zadostuje. Upravičenec mora na svoje ime pridobiti 3 ponudbe. NE.

21. Ali je za splošne stroške, ki so upravičeni od 1. 1. 2014 tudi potrebno priložiti tri ponudbe? To se mi ne zdi smiselno, saj je strošek že nastal.
Uredba CLLD predpisuje tri ponudbe za vse aktivnosti oz. upravičene stroške. Torej tudi za stroške storitev zunanjih izvajalcev (splošni stroški), kot so: stroški za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, stroški za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, stroški za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe; ki so upravičeni od 1. 1. 2014 je potrebno priložiti 3 tržno primerljive pisne ponudbe.

22. Ali je za prispevek v naravi v obliki zemljišč potrebno priložiti potrdila treh neodvisnih pooblaščenih cenilcev ali uradnega organa z ustreznimi pooblastili? V kolikor je odgovor DA, cenilci so strošek ali lahko strošek cenilcev uveljavljamo pod splošnimi stroški, ki veljajo od 1. 1. 2014? Sprašujemo zato, ker je za društva to lahko velik strošek.
Potrebno je pridobiti 3 ponudbe za npr. najem zemljišča istovrstne namembnosti. Stroške cenitve lahko uveljavljate v okviru splošnih stroškov, če bo zemljišče predmet naložbe oz. operacije.

23. Ali je potrebno tudi za študentsko delo imeti 3 ponudbe?
Da. Študentsko delo se uvršča pod kategorijo stroška delo, vendar je to zunanji izvajalec, zato mora upravičenec na svoje ime pridobiti 3 ponudbe. Če gre za delo preko študentskega servisa so lahko priložene 3 tržno primerljive pisne ponudbe za tovrstno delo treh različnih študentskih servisov.

24. Ali se morajo ponudbe glasiti na točno tistega partnerja, ki bo uveljavljal strošek ali to ni nujno?
Da. Ponudba se mora glasiti na partnerja, ki bo uveljavljal stroške.

25. Ali so lahko priložene ponudbe izven območja Evropske unije?
Da.

26. V Navodilah za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) je navedeno priporočilo, da se strošek prispevka v naravi uveljavlja pri zadnjem zahtevku. Ali lahko strošek prispevka v naravi upravičenci uveljavljajo v obeh fazah, vendar pa pri tem pazijo, da tudi v posamezni fazi ne presežejo omejitve 10% upravičenih stroškov posamezne faze?
Strošek prispevka v naravi se lahko uveljavlja v obeh fazah. Priporočilo je, da se ga uveljavi pri zadnjem zahtevku, ker bo šele takrat znano, koliko je 10% zahtevka. Je zgolj priporočilo, da ne bi prihajalo do vračanja sredstev.

27. V primeru, da je izvajalec operacije samostojni podjetnik posameznik. Kako bomo lahko upoštevali stroške dela v primeru, da s.p. nima nobenega zaposlenega in aktivnosti v okviru operacije izvaja sam (s.p. zase ne pripravlja plačilne liste)?
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko uveljavlja stroške dela. V primeru s.p. ne predloži plačilne liste, temveč je podlaga za izračun urne postavke Obračun prispevkov za socialno varnost za zadevni mesec (REK obrazec).

28. Kdaj se bo operacija pričela. Ali je to takoj po potrditvi operacije, ali lahko sami določimo, kdaj bomo pričeli?
Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako operacijo posamezno v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Operacije se lahko pričnejo izvajati po izdaji odločbe ARSKTRP. Od takrat dalje velja tudi upravičenost stroškov operacije. V tem trenutku ne moremo določiti, kdaj so bodo torej operacije lahko pričele izvajati, ker je to odvisno od dolžine trajanja postopkov na ARSKTRP. Glede na pretekle izkušnje pa predvidevamo in ocenjujemo, da se bodo operacije lahko pričele izvajati nekje v juniju ali juliju 2017.

29. Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako se šteje samozaposlitev za 40 ur tedensko kot samostojni podjetnik posameznik. Kazalnik je potrebno doseči najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije.

30. Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo potem ob izvajanju operacije vezani na točno določenega podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi?
Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo.


31. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020?
Ne, ni nujno.

32. Ali je pridobitev gradbene dokumentacije, ki nastane že pred pričetkom operacije, upravičen strošek?
Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni (datum upravičenosti od 1. januarja 2014), če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Uveljavljajo se lahko v višini 10% od upravičene vrednosti operacije.

33. Koliko odstotkov celotne vrednosti projekta lahko namenimo investiciji in opremi?
Investicija/naložba/oprema je upravičen strošek, če je potrebna za kakovostno izvedbo operacije in realizacijo njenih ciljev. Zgodba operacije, rdeča nit mora opravičevat investicijo, ki bo širše družbeno dostopna in koristna (ne za zasebno rabo).

34. Kako je s prilaganjem treh ponudb k vlogi za nakup zemljišč? Ali je dovolj, da se k vlogi priloži potrdilo neodvisnega cenilca ali drugega organa? V takem primeru ne moraš prilagati treh ponudb, saj gre za enega lastnika dotičnega zemljišča?
K vlogi je potrebno priložiti 3 cenitve (neodvisne, GURS+2).

35. Ali se stroški, navedeni v katalogu, nanašajo zgolj na točno določen specifičen strošek, kot je opredeljen v katalogu, ali pa se lahko uporabi za vse primerljive stroške? Ali se za podobna dela upoštevajo vrednosti iz kataloga?
Katalog stroškov se uporablja za tiste stroške, ki jih katalog pokriva, točno določene stroške in ne za »podobna« ali »primerljiva« dela. V primeru, da je najvišja priznana vrednost opredeljena v katalogu, ni potrebno predložiti treh ponudb, temveč le eno. V primeru, da v katalogu ni stroška je potrebno predloži tržno primerljive ponudbe treh ponudnikov.

36. Kako poteka financiranje projekta? Ali je potrebno najprej vse sfinanacirati in šele nato dobimo povrnjena sredstva?
LAS na javnem pozivu izbere operacije (projekte) in jih posreduje v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP), ki dokončno potrdi projekte oz. operacije. In šele po izdaji odločbe s strani ARSKTRP se lahko projekt prične izvajati. Projekt se ne sme začeti izvajati pred izdajo odločbe. Prijavljen projekt, ki je odobren s strani ARSKTRP z odločbo, je potrebno najprej v celoti izvesti, zaključiti vse aktivnosti in plačati vse račune do datuma zaključka operacije – potrebno je upoštevati še čas za administrativni zaključek. Ko je zahtevek oddan, se dobijo povrnjena sredstva v višini 85% upravičenih stroškov.
37. Ali mora vsak projektni partner za vse osebe, ki delajo na projektu priložiti izjavo s katero razporeja osebo na projekt, kljub temu, da ima v pogodbi o zaposlitvi splošno navedeno, da dela na različnih projektih.
Da za vsakega zaposlenega bo moralo biti priloženo dokazilo, da dela na določenem projektu – to bo potrebno priložiti ob oddaji zahtevka za izplačilo.

38. S specifično merilo; Horizontalni cilji EU. Kje jih najdemo?
V Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Pri dobrih ljudeh 2020, poglavje 8. Brez upoštevanja Strategije je nemogoče dobro izpolniti vlogo.

39. Ali lahko oddamo zahtevek prej, če slučajno zaključimo vse predvidene aktivnosti v operaciji pred predvidenim rokom?
Lahko.

40. Velikokrat se pojavlja termin »inovativno partnerstvo«? Kaj natančno se razume pod tem terminom in koliko partnerjev je potrebno za inovativno partnerstvo?
V okviru izvedbe operacij lahko inovacija pomeni ustvarjenje novega proizvoda, storitve, postopka, nove organizacije ali novega partnerstva. Lahko pa pomeni prenos in prilagoditev tujih inovacij v domače okolje ali posodobitev tradicionalnih oblik znanja, ki prinaša novo, večjo uporabnost.Inovativna partnerstva so partnerstva, ki krepijo sodelovanje med različnimi akterji na področju podjetniškega ter kmetijskega sektorja, pri kratkih dobavnih verigah, sodelovanja med različnimi turističnimi akterji, aktivacijo čezsektorskih partnerstev za reševanje ciljno usmerjene problematike ranljivih skupin. To so lahko npr. inovativna partnerstva za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, partnerstva, ki pri podjetnikih omogočalo razvoj novih produktov/storitev z višjo dodano vrednostjo in višjo konkurenčnostjo, povezovanje pridelovalcev in ponudnikov v skupne inovativne mreže z namenom krajših dobavnih verig, itd. Za partnerstvo, tudi inovativno partnerstvo sta potrebna vsaj dva partnerja.