RAD IMAM (R)EKO

Partnerji operacije
Vodilni partner:
LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Obsotelja in Kozjansko:

 • RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA, Aškercev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah;
 • KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, 3257 Podsreda;
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec.


Projektni partnerji 1:
LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana;
 • MIHAEL KASAŠ- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Glavna ulica 17, Dolina pri Lendavi.


Projektni Partner 2:
LAS Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Isc Madonie, Viale Risorgimento 13b, Castellana Sicula, Palermo 90020, Italija

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 • Ustvarjenje delovnih mest;
 • Razvoj osnovnih storitev;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave;
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Cilji operacije

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev;
 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS;
 • Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.


Namen operacije
Ohranili, oživili in prezentirali bomo naravno in kulturno dediščino zavarovanih območij narave in trajnostne prakse s posebnim poudarkom na ekološkem kmetovanju na območjih LAS, vključenih v operacijo. Prenašali bomo obstoječa znanja in dobre prakse in jih implementirali na območju posameznega LAS. Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem povezovanju partnerjev znotraj celotne mreže partnerstva LAS, razvoju novih, inovativnih, na trajnostni rabi naravnih virov temelječih produktov, storitev, programov. S skupnimi aktivnostmi operacije želimo vzpostaviti trajno sodelovanje vključenih zavarovanih območij narave, ekološkim (delno tudi konvencionalnim) ponudnikom iz vključenih LAS zagotoviti skupen nastop na trgu, s poudarkom na udeležbi na prireditvah, ki posebej zagovarjajo pomen ohranjanja naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter spodbujajo trajnostne prehranske in pridelovalne/predelovalne kmetijske usmeritve.


Z infrastrukturnimi vlaganji v opremo in naložbe, ki dodatno spodbujajo ohranjanje narave in spodbujajo ekološko kmetovanje in novimi vsebinami (dogodki, učni poligon »od njive do vilic«) ustvarjamo dodatne vsebine tako za tržno usmerjene ponudnike na območju kot tudi ranljive ciljne skupine (realizacija novih zaposlitvenih možnosti in podobno), saj jih bomo prilagodili potrebam trajnostnega razvoja prav z namenom ustvarjanja novih, zelenih delovnih mest. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

Kazalniki operacije

 • število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
 • število sodelujočih lokalnih ponudnikov: 6;
 • število podprtih operacij: 1;
 • število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1;
 • število novih turističnih produktov: 1;
 • število deležnikov vključenih v aktivnosti: 20;
 • število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 2;
 • število podprtih operacij: 1;
 • število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1;
 • število izvedenih dogodkov: 1.


Rezultati operacije

 • 1x ogled dobrih praks na območju italijanskega LAS;
 • 1 X ogled dobrih praks na območju LAS PDL in LAS OK;
 • 3 x organizacija in izvedba izobraževalne delavnice (na vsakem ogledu LAS) s primeri dobrih praks interpretacije zavarovanih območij (prenos znanja in izkušenj) s poudarkom na povezavi narava-človek;
 • 1 x izdelan e-dokument Analiza potencialov zavarovanih Unescovih biosfernih območij in potencialov ekološkega kmetijstva;
 • 1x serija kratkih filmčkov dobrih praks ekološkega kmetovanja (7 kratkih filmčkov);
 • 3x implementacijska delavnica: delavnice z deležniki na temo priložnosti implementacije dobrih praks drugih dveh LAS na območju vsaka vključenega LAS;
 • izvedena 3 naložbena vlaganja v infrastrukturo (poligon od njive do vilic, interpretacijska točka in stalna razstava);
 • 3 x nakup kompleta opreme za vključena ekološka ponudnika (Kozjanski park in Ekološka kmetija Kasaš ter deležniki z območja italijanskega LAS);
 • 2 x lokalni prireditvi in izmenjava ponudnikov lokalnih produktov med območji - sodelovanje ponudnikov na različnih prireditvah, s tem je zagotovljen skupen nastop na trgu;
 • 1 x okrogla miza Ženske ter spremembe podnebja in ekološko kmetijstvo;
 • 5 izvedenih dogodkov na temo ekološko in biodiverziteta;
 • 1 x demonstracijska zasaditev starih sort jabolk in hrušk.


Obdobje izvajanja operacije
1. 7. 2022 - 30. 6. 2024

Upravičena vrednost operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
117.621,92

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
99.978,64

Celotna upravičena vrednost operacije v EUR
235.268,83

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR
199.978,51

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020
T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si