CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Partnerji operacije
LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO
Vodilni partner: Razvojna agencija Sotla

LAS POSAVJE
Vodilni partner: Regionalna razvojna agencija Posavje

LAS S CILJEM
Vodilni partner: ICRA d.o.o. Idrija

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA
Partner: Občina Velika Polana

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja
Ustvarjenje delovnih mest:
Razvoj osnovnih storitev;
Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po Strategiji lokalnega razvoja
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

Specifični cilji operacije
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno- rekreacijskega udejstvovanja;
Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Namen operacije
Osnovni cilj ohranjanja narave je spodbujati ugodno ohranjenost izbranih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, kar omogočata ustrezna zaščita območij in odprava motečih dejavnikov v prostoru. Turistična dejavnost na zavarovanih območjih lahko zaradi občutljivosti teh okolij pogosto povzroči motnje, ki so v nasprotju s prvotnim ciljem zaščite enkratnih in raznovrstnih naravnih območij. Po drugi strani promoviranje turizma v regiji z doživljanjem narave spodbuja spoštovanje in zavedanje lokalnega prebivalstva o edinstvenosti zaščitenih območij in narave na splošno. Končni cilj vseh vpletenih je, da bi urejena infrastruktura na zavarovanem območju med domačini in obiskovalci vzbudila zanimanje za pomen ohranjanja in varstva narave, kulturne dediščine in zavedanje o teh pomembnih dejavnostih. V operaciji povezujemo 2 MAB območji (Kozjansko in Obsotelje ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki) se zavedajo pomena ohranjanja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato so se odločili, da skozi projektne aktivnosti zagotovijo izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter predvidevajo njihovo implementacijo na območju LAS. Z operacijo sledimo načelom/funkcijam zavarovanih območij: ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja ter omogočanje in podpora raziskavam, izobraževanju in osveščanju, ki se nanašajo na ohranjanje narave in trajnostni razvoj. 
Za doseganje ciljev je posebej poudarjeno vključevanje lokalnih skupnosti v upravljanje, kar bomo dosegli z aktivnim vključevanjem (predvsem ranljivih) ciljnih skupin v projektne aktivnosti.
Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, vpis na seznam MAB območij celo prepoznavnost na svetovni ravni.
Naložba v projektu zajema ureditev interpretacijske točke za BO Mura, ki je nastalo še pred kratkim in še ni tako razvito. Zato se bodo uredile namestitvene kapacitete za obiskovalce in interpretacijska soba, ki bo namenjena vsem, ki bodo želeli spoznati kaj več o zavarovanem območju narave. Interpretacijska infrastruktura bo imela izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo. Tako ima vsaka izbrana lokacija svojo izbrano tematiko vezano na dane naravne značilnosti.

Kazalniki operacije
Število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
Število večnamenskih objektov z novo vsebino in ali opremo: 1;
Število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 3;
Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1.

Rezultati operacije
Izvedba kulinaričnih delavnic;
Strokovni ogledi na terenu in izobraževalne delavnice na vključenih območjih;
Lokalne prireditve;
Načrt interpretacije in itinerariji;
Investicije.

Obdobje izvajanja operacije
1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Celotna vrednost operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
139.706,02

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
99.821,47

Kontakt
Darja Čerpnjak Horvat
T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si

Aktualno na operaciji

KULINARIČNA DELAVNICA PRI LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
V Centru Biodoživetje v Renkovcih 8 je spet zadišalo po slastnih dobrotah.
V okviru projekta sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 smo namreč pri LAS PDL 2020 organizirali kulinarično delavnico kot prenos dobrih praks, in sicer na temo Jedi iz zelišč.Predhodno smo se meseca junija 2021 udeležili kulinarične delavnice v Idriji, saj je območje Idrijsko-Cerkljanske primer dobre prakse - delež ekoloških kmetij na tem območju je namreč velik in lahko služi kot primer, da zaščitena in varovana narava daje tudi varno hrano. Izkušene gospodinje so nam takrat pokazale pripravo smukavca, zeljševke in idrijskih žlikrofov. Pod budnimi očmi gospodinj smo se tudi sami preizkusili v pripravi žlikrofov - testenin, polnjenih z začinjenimi kroglicami iz kuhanega krompirja, zabeljenega s praženo čebulo in zaseko.

 

Temu je sledila seveda tudi pokušina pripravljenih tradicionalnih idrijskih jedi.V naši kuhinji pa je zadišalo po malo drugačnih jedeh z zelišči, in sicer štručkah z maslom in različnimi zelišči ter žepkih s skuto in pehtranom.Udeleženke so s pomočjo in namigi izkušenega peka pripravile testo ter različne nadeve. Vzdušje je bilo živahno, saj je potekala izmenjava idej, izkušenj in različnih receptov.

 

Prijetno druženje pa se je zaključilo ob pokušanju pripravljenih dobrot ter željo po ponovnem druženju, za kar še bo priložnost, saj bomo imeli še eno delavnico, kjer bo glavna sestavina jabolko.PRIPRAVA ITINERARIJEV - PROGRAMOV VODENJA
Programi za vodenje v naravi oz. pripovedovanje zgodb v prostoru so zastavljeni kot elementi, ki jih lahko vodnik poljubno razporeja in prilagaja po zaporedju ter vsebini.
Razdeljeni so na razdelke, ki vsebujejo iztočnice za interpretacijo, zgodbo, ki sodi k posamezni
tematiki, potencialne aktivnosti/pripomočke ter ostale možnosti.
Cilj itinerarija je opolnomočiti vodnika/pripovedovalce, a ga hkrati spodbuditi k dodajanju vsebin, ki mu morebiti bolj ležijo oz. lastnih idej, ki bodo vodenje še bolj približalo ciljni skupini.

PILOTNA IZVEDBA ITINERARIJA V BIOSFERNEM OBMOČJU OBOSOTELJE IN KOZJANSKO
Aprila smo s projektom sodelovanja LAS "Centri interpretacije zavarovanih območij" testno izvedli prvega od štirih pilotnih programov interpretacije zavarovane narave!Program je bil tematsko namenjen skupini mladih, zato smo partnerji z območja LAS Posavje na spoznavanje programa in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje peljali osnovnošolske otroke OŠ Krmelj.
Radovedni udeleženci so si ogledali nov interpretacijski center ob Gradu Podsreda (ki je tudi rezultat projekta), sam grad in zanimivost zavarovanega območja - Grusko jamo, ki leži v samem osrčju Kozjanskega parka.
Gruska jama ali tudi Puščavnikova jama je kraška izvirna zatrepna dolina, ki se začenja s 30 metrov visoko previsno steno. Nastala je najverjetneje z udorom jamskega stropa. Po previsni steni občasno teče voda, ki predstavlja izvir potoka Gruska, po katerem je jama tudi dobila ime, domačini pa pripovedujejo, da naj bi v njej med 1. sv. vojno in po njej dalj časa živel puščavnik, zato tudi ime Puščavnikova jama.PILOTNA IZVEDBA ITINERARIJA NA LISCI
V okviru projekta smo se v začetku septembra odpravili na Lisco, kjer smo "testirali" izvedbo interpretacije naravne dediščine na območju LAS Posavje za ciljno skupino starejši.
Liscin vrh je 947 metrov nad morjem, na njem je radarska meteorološka postaja, pod njim pa dve planinski koči – Tončkov dom in Jurkova koča.Obiskovalcem, ki smo prišli s 4 sodelujočih območij LAS, so Lisco predstavili skozi voden program, za katerega načrtujejo, da bo postal del stalne turistične ponudbe.Po odzivih sodeč, so na dobri poti, saj je dan vsem prinesel veliko pozitivne energije, novih "starih" zgodb z Lisce in pa tudi spoznanj o biodiverziteti, ki bogati Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, katerega pomemben del je ravno Lisca.PILOTNA IZVEDBA ITINERARIJA V IDRIJI
Konec septembra smo ponovno zapustili svoje pisarne in se podali v Idrijo, kjer smo se skupaj z otroki iz Prekmurja, Kozjanskega in Posavja podali na malce drugačen sprehod ob Rakah.Naravno dediščino Krajinskega parka Zgornja Idrijca smo spoznavali preko zgodb in legend. Naravoslovna učna pot ob Rakah razgrinja pestro kamninsko zgradbo, gozdne združbe in botanične posebnosti Idrijskega. Odcep s poti ob Rakah čez viseči most na drugo stran Idrijce pripelje do Divjega jezera.Otroci so bili navdušeni nad visoko vodo v Rakah in vsemi zgodbami in legendami, ki so jih slišali.PILOTNA IZVEDBA ITINERARIJA V VELIKI POLANI
Oktobra smo se odpravili v Veliko Polano, kjer smo predstavili še zadnji program interpretacije naravne dediščine na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki je namenjen ženskam.Udeleženke so v malce prilagojeni obliki preko zgodb iz knjige Mladost v močvirju pisatelja Miška Kranjca spoznali življenje in dediščino ljudi ob reki Muri.PREDSTAVITVE PONUDNIKOV
V sklopu projekta smo se skupaj z našimi lokalnimi ponudniki udeležili tudi različnih dogodkov, kot so Pomurski poletni festival v Veliki Polani, Velika kmečka tržnica v Idirij ter Praznik kozjanskega jabolka v Podsredi.

 

Predstavljali smo vključena zavarovana območja narave, ki jih povezujemo v projektu ter širjenje zgodb in ponudbe o biosfernih območjih Slovenije, ponudbi v njih ter priložnostih za domačine in obiskovalce.STROKOVNA EKSKURZIJA NA OBMOČJU OBSOTELJE IN KOZJANSKO TER POSAVJE
Oktobra smo se iz Prekmurja odpravili na strokovno ekskurzijo. Na ogledu dobrih praks smo v Sevnici spoznali dediščino obrtništva, si pogledali Brivsko-frizerski salon Kreutz, ki se nahaja v starem mestnem jedru Sevnice in je z letnico 1900 eden najstarejših salonov v Sloveniji. Od leta 2000 je v lasti Občine Sevnica, njegova posebnost pa je, da se je ohranil v takšni obliki, kot je bil v času delovanja. Gre za edinstven primer tovrstne kulturne dediščine v regiji Posavje in je eden izmed dveh takšnih salonov v Sloveniji.

 

Nato smo se opravili na ogled gradu Podsreda, “najbolj grajskemu med gradovi na Slovenskem”, ki ji pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih tridesetih letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije.Na koncu smo spoznali še bogato družinsko tradicijo ekološke kmetije Kukovičičevega mlina v Podsredi.