ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE

Partnerji operacije
LAS Goričko 2020
Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci


LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA
Partner: Razvojna agencija Sinergija, d.o.o.


LAS Prlekija
Vodilni partner: Prleška razvojna agencija, Giz


LAG Schilcherland
Vodilni partner: Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 • Ustvarjanje delovnih mest;
 • Razvoj osnovnih storitev;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.


Ukrep po Strategiji lokalnega razvoja

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
 • Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.


Specifični cilji operacije

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.


Namen operacije
S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.


Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk, ki jih bomo vzpostavili tekom operacije. Z vzpostavitvijo koncepta Žive dediščine želimo na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.


V operaciji sodelujejo trije slovenski partnerji, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Prlekija, ter en avstrijski partner, LAG Schilcherland. Naše skupno sodelovanje omogoča kroženje idej in prenos dobrih praks. Avstrijski partner se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji in hkrati razpolaga s pomembnimi izkušnjami in znanjem, ki ga bomo prenesli v oblikovanje muzejskih točk na slovenski strani. Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev pa je, kako povečati število obiskovalcev in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno zapuščino. Z inovativnim pristopom k oblikovanju inovativne turistično-kulturne ponudbe prispevamo tudi k splošnim ciljem Programa razvoja podeželja.

 

Kazalniki operacije

 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1;
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 3;
 • Število večnamenskih objektov z novo vsebino in/ ali opremo: 1;
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine: 1.

 

Rezultati operacije

 • Izdelana skupna analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Žive dediščine«;
 • Vzpostavljeni muzejski prostori;
 • Izoblikovana aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine;
 • Oblikovan sodoben inovativni turistični paket Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje;
 • Promocija operacije;
 • Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS.


Obdobje izvajanja operacije
1. 9. 2020 - 30. 8. 2022

Celotna vrednost operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
137.554,97

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
99.725,87

Kontakt
Darja Čerpnjak Horvat
T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si