Prekmurski turistični vrtiljak

Vodilni partner
Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci
Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj – Institution for research and sustainable development
VODILNI PARTNER LAS GORIČKO 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci
www.las-goricko.si

Partner operacije
Društvo za trajnost virov Si.energija
VODILNI PARTNER LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Renkovci 8
9224 Turnišče
www.las-pridobrihljudeh.si

 

Tematsko področje ukrepanja

 • Razvoj osnovnih storitev;
 • varstvo okolja in ohranjanje narave;
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

 

Ukrep po SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

 

Specifični cilj

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja ter izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje;
 • povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ter na območju LAS Goričko 2020.

 

Namen operacije
Namen operacije je v prvi vrsti ustvariti novo mrežo ponudnikov oz. posodobitev obstoječe mreže, na podlagi katere jim želimo omogočiti uveljavitev na trgu in izboljšanje njihovega delovanja. Z izobraževanji, ki bodo potekale v sklopu te operacije, želimo doseči, da se turistični ponudniki izobrazijo, kako izboljšati svojo ponudbo, kje je njihov manko in kako promovirati svoj izdelek ali storitev na trgu. Prav tako želimo vzpodbuditi njihovo razmišljanje o povezovanju, skupnem nastopu na trgu in o skupni blagovni znamki. Nenazadnje je namen izobraževanj tudi ta, da nikakor ne smemo pozabiti na trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine v turizmu, saj je ravno to ena od pomembnejših nalog v turizmu. Turizem kot gospodarska panoga veliko doprinese k gospodarskemu razvoju, vendar pa moramo pri tem paziti tudi na ohranjanje osnovnih virov, ki turizem sploh omogočajo. Tako bodo delavnice namenjene tudi temu, da turistični delavci ne pozabijo na pomembno nalogo, da skrbijo za ohranjanje avtentičnosti turističnih destinacij, snujejo načrte za razvoj in tako naredijo destinacije še bolj privlačne.


Pri tem želimo aktivno vključiti tudi ranljive skupine, vzpodbuditi medgeneracijsko sodelovanje ter jim prikazati možnosti zaposlitve v domačem okolju na področju turizma in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
Končni rezultat pa bo oblikovana geomatična aplikacija, ki bo zajemala sodelujoče ponudnike in jim tako nudila možnost, da predstavijo sebe in svoje dejavnosti in se na ta način promovirajo.

 

Cilji operacije
Cilj operacije je obuditev turistične ponudbe na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020 z vključevanjem naravne in kulturne dediščine. Turistični ponudniki bodo tako imeli možnost, da se lažje uveljavijo na trgu, da se povežejo z drugimi ponudniki, si izmenjajo izkušnje in skupaj razvijejo ter izboljšajo turistično ponudbo celotnega območja. K temu bo pripomogla tudi geomatična aplikacija, ki bo dostopna s pomočjo mobilne naprave in bo zajemala ter predstavljala vse sodelujoče ponudnike, ki se bodo na ta način lahko promovirali in svojo ponudbo približali turistom.

 

Rezultati operacije

 • Analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov;
 • Izdelava kriterijev za posamezne segmente turistične ponudbe;
 • Izdelava oznake za posamezni segment turizma in dodelitev te oznake;
 • Vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov;
 • Izvedba delavnic in izobraževanj;
 • Izdelava geomatične aplikacije;

 

Obdobje izvajanja operacije
1. 8. 2017 do 30. 11. 2019

Celotna vrednost operacije v EUR
42.460,00

Znesek sofinaciranja v EUR
36.091,00

Kontakt
info@las-pdl.si, 02 538 16 63

Aktualno na operaciji

Natisnjena je animacijska predstavitvena zloženka v štirih jezikih (slovenski, nemški, angleški in madžarski).
Čas izvedbe: oktober 2019
Nosilec aktivnosti: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Izdelana je mobilna geomatična aplikacija za promocijo lokalne turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in na območju LAS Pri dobrih ljudeh 202
Čas izvedbe: oktober-november 2019
Nosilec aktivnosti: Bistra hiša Martjanci
LINK do prenosa aplikacije.

 

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN